Съдържание

Посетители

В момента има 276  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №51/2019

Изх. №163(1)/30.01.2019 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – плана за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ № 157, кв. 17 по плана на с. Железница, община Симитли, област Благоевград за урегулиране гореописания имот в УПИ III-157, кв.17 по плана на с. Железница, община Симитли, област Благоевград с предназначение „ за къщи за гости“

Възложител: ЕТ “ГАЛИНА ВЛАДОВА“

Прочети още...

Съобщение №50/2019

Изх. №163(1)/30.01.2019 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – плана за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ № 157, кв. 17 по плана на с. Железница, община Симитли, област Благоевград за урегулиране гореописания имот в УПИ III-157, кв.17 по плана на с. Железница, община Симитли, област Благоевград с предназначение „ за къщи за гости“

Възложител: ЕТ “ГАЛИНА ВЛАДОВА“

Прочети още...

Съобщение №49/2019

Изх. №4424(3)/30.01.2019 г.

разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20910.10.4 в местността Кръсто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „БОРГО ЛА ВИНЯ“ ООД ЕИК 203249902

Прочети още...

Съобщение №48/2019

Изх. №3312(10)/30.01.2019 г.

уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с № 004022, местност „Бачийщето“, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград от „ливада“ за „жилищно строителство“

Възложител: С. В. В.

Прочети още...

Съобщение №47/2019

Изх. №3102(3)/30.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Временна организация и безопасност на движението за отбиване на движението по стария път за инвестиционно предложение за обект „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект „Тунел Кривия при км 388+897 на път І-1 /Е 79/ „София – Кулата“

Възложител: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Прочети още...

Съобщение №46/2019

Изх. №214(1)/25.01.2019 г.

Уведомление за „План-извлечение за промяна вида на сечта/провеждане на техническа сеч/ през 2019 г. в гори, стопанисвани от ТП ДГС Благоевград - отдели, подотдели 153 „о1“, 97 „10“, 97 „5“, 98 „2“, 85 „2“, 85 „3“, 85 „5“, 86 „6“, 86 „8“, 86 „11“, 87 „5“, 326 „д“, 80 „ф“, 80 „х“, 122 „д“, 123 „б“, 123 „а“, 124 „ж“, 124 „з“, 124 „е“, 125 „а“, 125 „б“, 125 „в“, 125 „д“

Възложител: ЮЗДП ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №45/2019

Изх. №154(1)/25.01.2019 г.

изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, мотел и магазин в имот №000333, местност „Мамал дол“, землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Ш. М. К.

Прочети още...