Съдържание

Посетители

В момента има 115  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №72/2019

Изх. №296(1)/07.02.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в УПИ Х123, кв. 17 по плана на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЙСКА“ ЕИК 201928961

Прочети още...

Съобщение №71/2019

Изх. №243(2)/07.02.2019 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ с отреждане за „вилно строителство“ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 61813.781.180, местност „Бойков рид“, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Е. Н. Х., Н. И. Х.

Прочети още...

Съобщение №70/2019

Изх. №184(1)/05.02.2019 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе: „Разкъсване на кабел 20 kVот РОМаК № 850 на ВЕЛ 20 kV „Оранжерии“ до ФЕЦ „КЕСТРЕЛ“ и осъществяване на връзка между 20 kV СВП и ВЕЛ 20 kV „Оранжерии“ в поземлен имот с идентификатор 52091.8.69 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„СИ 5 ТРЕЙД“ ООД ЕИК 175376640

Прочети още...

Съобщение №69/2019

Изх. №302(1)/04.02.2019 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция и смяна предназначението на съществуваща жилищна сграда, разположена в УПИ V-259 в кв. 15 по плана на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград в къща за гости“

Възложител:„СЪНИ АРТ ДИЗАЙН“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №68/2019

Изх. №277(1)/04.02.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – Парцеларен план за нова водопроводна връзка от магистрален тръбопровод на Напоителни системи до съществуващ водопровод на Община Сандански за Регионално депо за неопасни отпадъци и компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“

Възложител:ОБЩИНА САНДАНСКИ ЕИК 000024955

Прочети още...

Съобщение №67/2019

Изх. №231(1)/04.02.2019 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на обект за комплексно обществено обслужване (кафе-бар), магазин за разфасоване, смесване и продажба на бои, лакове и разредители в имот с идентификатор 03504.247.32 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител:Ю. Р. П.

Прочети още...

Съобщение №66/2019

Изх. №202(1)/04.02.2019 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на винарна в УПИ VІІІ-135 в кв. 21 по плана на с. Враня, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:В. Л. Г.

Прочети още...