Съдържание

Посетители

В момента има 302  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №30/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма в поземлени имот №005005 и №005018, местност „Джебре“ в землището на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Съобщение №29/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за имитиращи млечни продукти в УПИ ХХІІІ, кв. 40 по плана на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №28/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Площадка за събиране и третиране (сортиране и балиране) на неопасни отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки в сграда с идентификатор 61813.750.1.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61813.750.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение №27/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 56126.4.100 и 56126.4.49 с площ 856 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №26/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пристройка, предназначена за гаражи и лекарски кабинет към съществуваща жилищна сграда в УПИ ІІІ в кв. 24 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №25/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Производствено-складова дейност - изграждане на цех консервиране на зеленчуци в имоти с идентификатори 56126.600.275 и 56126.600.271 (УПИ ІІ-275 и УПИ ІІІ-271, кв. 4) по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение №24/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) в имот №033096, местност „Пенковото" в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград"