Съдържание

Посетители

В момента има 165  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №16/2015 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на рибарник за отглеждане на пъстърва в поземлени имоти с идентификатори 55539.100.4, с площ 499 м2 и 55539.100.5 с площ 281 м2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пастра, община Рила, област Кюстендил"

Съобщение №15/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в имот с идентификатор 04279.608.12 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел осигуряване на вода за охлаждане на технологичните съоръжения и климатизация на халета на металообработващ цех"

Съобщение №14/2015 г.

Инвестиционно предложение: "Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в имот с идентификатор 04279.619.176 по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел осигуряване на вода за охлаждане на технологичните съоръжения и климатизация на халета на машиностроителен завод"

Съобщение №13/2015 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и автосервиз в поземлен имот с идентификатор 56126.601.4787 и площ 1239 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение №12/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в УПИ ХХХ-652 с площ 1648 м2 по плана на бивш стопански двор на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил"

Съобщение №11/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на капкова система за напояване на нови лозови насаждения в имоти №006001 и №006002 в землището на с. Капатово, община Петрич и имоти с № 035001 и №035005 в землището на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №10/2015 г.

Инвестиционно предложение: "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.518.24 и с площ 23659 кв. м, местност „Кукурево/Камено" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград" и "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.519.28 и с площ 14125 кв. м, местност „Кукурево" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"