Съдържание

Посетители

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №58/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра в поземлен имот с номер 000141 в землището на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение №57/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти (мандра) в имот № 014008 с площ 3.890 дка, местност „Дебелата земя“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение №56/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на напорен резервоар в имот № 000285 с площ 0.218 дка, местност „Ширината“, землище на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №55/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Биогазова система и когенерация за производство на ел.енергия в имот №021056, местност „Жингов бряст“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение №54/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.35.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за нуждите на обект пункт за годишни технически прегледи на леки и товарни автомобили, контролно - диагностичен пункт, автомивка и кафе“

Съобщение №53/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Разширение на гробищен парк в имоти с №№ 022028, 022033 и 022027 и част от имоти 022026, 000528 и 022029 в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград

Съобщение №52/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на тръбен кладенец в имот с идентификатор 47408.501.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград с цел водоснабдяване на къщи за гости“