Съдържание

Посетители

В момента има 254  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-44-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на надстройка (втори етаж) за клиника в УПИ V, кв. 96 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка предназначена за гаражи и лекарски кабинет към съществуваща жилищна сграда, разположена в УПИ III, кв. 24 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и автосервиз в поземлен имот с идентификатор 56126.601.4787 и площ 1239 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за имитиращи млечни продукти в УПИ XXIII, кв. 40 по плана на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на строителни материали – гранити за трошен камък от находище „Осенов рид”, землище на град Кресна, Община Кресна, Област Благоевград”, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на черешови градини в имоти №009023 с площ 5.036 дка, № 009038 с площ 4.871 дка, местност „Никокош“ и №020020 с площ 17.374 дка, местност „Америка“, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-38-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Модулна мини мандра с капацитет 500 л мляко на ден и транжорна за съхранение и транжиране на месо (нерегулярно и при необходимост) в имот № 003007, местност „Керемидарката“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението