Съдържание

Посетители

В момента има 477  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-09-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на част от първи етаж - самостоятелен обект с идентификатор 65334.110.430.4.9, находящ се в сграда №4, разположена в имот с идентификатор 65334.110.430 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград от магазин за промишлени стоки в селскостопанска аптека", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „АгроМ Про" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. „Сирма войвода" № 8, ЕИК 203263909

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство, обединяване и промяна предназначението на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.618.12.4.54 и 04279.618.12.4.55, находящи се в сграда с идентификатор 04279.618.12.4, имот с идентификатор 04279.618.12 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, област Благоевград, УПИ ІV-12, кв. 1 по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград, от „офиси" в „кабинет по дентална медицина"", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Аква лайн спа" ООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Г.С. Раковски" № 16, ет. 1, ЕИК 200645637

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-07-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на кравеферма с капацитет в поземлен имот №029006 с площ 10.729 дка в местността „Туркаре", землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: О.Р.К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи и предвидени за засаждане лозови насаждения на обща площ 11.0198 ха в имоти с №№ 047005, 047008, 058010, 057006, 059001, 059006, 060004 в землището на с. Кромидово и в имоти с №№ 000689, 103001 и 105001 в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Пи Ейч Вайнс" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец", ул. „Иван Вазов" № 9, ет. 2, ЕИК 131314007

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01/2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Р Е Ш Е Н И Е № 1/2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Създаване на лозови насаждения и изграждане на система за капково напояване в имоти с №№ 004001, 004002, 005003, 005004, 005005, 005006, 005007, 005008, 005009, 005011, 005015, 009001, 009002, 003003, 002003, 002004, 002005, 002011, 002014, 002016, 002017, 002018, 002019, 010002, 010003, 010004, 010005, 010006, 010013, 001004, 001005, 001006, 001007 с обща площ 47.2694 ха в землището на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Винарска изба - Логодаж" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров" № 41, ет. 4, ЕИК 811191276

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-04-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на сгради за обществено обслужване - казино, игрална зала и хотел в УПИ ІІІ, ІV, V, VІІ, ХІІІ, ХІV, кв. 3, землище на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението