Съдържание

Посетители

В момента има 153  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-23-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в имот с идентификатор 04279.608.12 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел осигуряване на вода за охлаждане на технологичните съоръжения и климатизация на халета на металообработващ цех - кв. Грамада“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Ванико“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Георги Попов“ № 44, ЕИК 040283780

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в имот с идентификатор 04279.619.176 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел осигуряване на вода за охлаждане на технологичните съоръжения и климатизация на халета на машиностроителен завод Ванико“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Ванико“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Георги Попов“ № 44, ЕИК 040283780

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна на предназначението на магазин, находящ се в жилищна сграда, разположена в УПИ І от кв. 135 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в лекарски кабинет - манипулационна“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Г. И. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Създаване на лозови насаждения и изграждане на система за капково напояване в имоти с №№ 006001, 006002 в землището на с. Капатово, община Петрич и имоти с №№ 035001 и 035005 в землището на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Капатово" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Патриарх Евтимий" № 22, ЕИК 130552856

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Създаване на орехови насаждения в имоти №005052 с площ 9.831 дка, №005053 с площ 9.831, №005047 с площ 10.000 дка и №005046 с площ 10.000 дка, местност „Орехово поле", землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: И.Д.В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на eл. провод 20 кV (подземно и въздушно) за захранване на имот с идентификатор 65334.226.7842 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Л. К. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-17-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-17-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Отглеждане на сладководна риба във водоем с площ 20.311 дка, представляващ имот № 000078, местност „Долна Шиявица", землище на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Езерец" ЕООД със седалище гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов" № 29, ет. 2, ЕИК 101638697

От тук може да изтеглите пълния текст на решението