Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-16-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-16-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Монтиране на хидромелиоративна система за капково напояване на лозови насаждения в землищата на с. Хотово, с. Лозеница и с. Зорница, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Либера Естейт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Славянска" № 2, ЕИК 202496718

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости в имот №077028 с площ 2.397 дка, местност „Бочвата", землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Б.И.Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на търговски комплекс, игрално казино, мотел и паркинг в новообразувано УПИ 022022, 022018 с площ 8606 м2 в местността „Капсиди", землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Галиция" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец", ул. „Златовръх" № 37, ЕИК 121355774

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на рибно стопанство в имот №013008 с площ 19.645 дка в местността „Гладно поле", землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ" ООД, със седалище и адрес на управление с. Струмяни, ул. „Спартак" № 43, ЕИК 202355055

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) с цел осигуряване на вода за поливане на зелени площи и измиване на паркинг към хотелски комплекс, изграден в имот №000515 с площ 1.500 дка в землището на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „АЛ МАКС" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров" №43А, ет. 2, ап. 2, ЕИК 101503286

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Баба Цвета" на р. Стружка и р. Еловица, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Разлог, ул. „Рила" № 6, ЕИК 101728098

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на напорен резервоар за питейни води в част (320 м2) от имот №000473 с площ 124.921 дка, местност „Ридо" в землището на с. Крумово, община Кочериново, област Кюстендил", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Кочериново със седалище и адрес гр. Кочериново, пл. „Трети март" № 1, ЕИК 000261491

От тук може да изтеглите пълния текст на решението