Съдържание

Посетители

В момента има 217  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-37-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-37-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 56126.4.100 и 56126.4.49 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-36-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с медицински център в поземлен имот с идентификатор 04279.602.107 и площ 341 м2 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Медицински център „Терзийски“ – онкопрофилактика, остеопороза и иновативна медицина“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Христо Смирненски“ №10, ЕИК 202868948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови насаждения, включваща изграждане на тръбен кладенец, довеждащ водопровод, сглобяем напорен резервоар и главна и второстепенни водопроводни мрежи в землището на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „СТРУМА ВЕЛИ ЕСТЕЙТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ бл. №66, вх. В, ап. 2, ЕИК 201259680

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на част от автомивка във ветеринарна амбулатория, находяща се в УПИ VI-2944 от кв. 88а по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: В. К. У.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сглобяеми стомано-стъклени конструкции – оранжерии с обща площ 5000 м2 и надземен сглобяем резервоар в имот №023089 с площ 10.767 дка в местност „Лъката“, землището на село Бураново, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Х. С. Ч

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на предприятие за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, фотоволтаична инсталация и трафопост в УПИ ХХХ-652 по плана на бивш стопански двор на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „КС ЕКОФУДС“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Зеленка“ № 27, ет. 2, ЕИК 109610461

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма с капацитет 50 броя крави в поземлен имот №056009 с площ 1.189 дка в местността „Караачлък“, землище на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Л. А. Х.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението