Съдържание

Посетители

В момента има 170  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-02-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-02-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 65334.215.8.1.1, находящ се в сграда № 1, разположена в имот с идентификатор 65334.215.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград от магазин за промишлени стоки в селскостопанска аптека", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Росим" ООД със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. „Шипка" № 8, ЕИК 101676954

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.348.1.3, находящ се в сграда № 1, разположена в имот с идентификатор 04279.613.348 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в стоматологичен кабинет и зъботехническа лаборатория", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Б.Т.Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец в имот №088037 с площ 2.261 дка, местност „Капанлъко" в землището на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Пепино 2010" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Дунав" № 3, ЕИК 201067388

От тук може да изтеглите пълния текст на решението