Съдържание

Посетители

В момента има 461  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-51-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-51-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение за поливане на зелени площи и охлаждане на компресор за нуждите на „Завод за телефонна апаратура“ АД, изграден в поземлен имот с идентификатор 02676.501.6300 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци в имот №038006 с площ 6.901 дка в местността „Падарката“, землище на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на овощни градини в имоти №№ 124010, 070001 и 061010, местност „Арго“ и имот №084001, местност „Ормано“ в землище на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-48-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на овцеферма в поземлен имот №076004 с площ 3.363 дка в местността „Под селото“, землище на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-47-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на апартамент, находящ се на партерния етаж на сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.9454 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в кабинет по дентална медицина“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма с капацитет 720 бр. животни в имот №012042, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изместване на въздушна линия 20 кV „Сливница“, преминаваща през парк в кв. 81 по плана на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението