Съдържание

Посетители

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-30-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изменение на инвестиционно предложение по отношение начина на захранване с вода за питейно - битови нужди на хотел със застроена площ 600 - 700 м2 и две двуетажни къщи в имот № 051020, местност „Гладно поле“, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД със седалище гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов“ № 1Б, ЕИК 81116073

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на амбулатория за първична дентална помощ в част от новострояща се жилищна сграда в имот с идентификатор 04279.613.366 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Дента клиник“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ж. к. „Еленово“, бл. № 41, ет. 7, ап. 42, ЕИК 203430468

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.601.239.1.14, находящ се в сграда №1, разположена в имот с идентификатор 04279.601.239 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин за промишлени стоки в земеделска аптека“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Бали Ко“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ж. к. „Борово“, ул. „Подуево“ № 9, ет. 5, ап. ателие 3, ЕИК 175353923

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на овощна градина от череши и изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води в имот №012021 с площ 43.753 дка, местност „Кюшето“ в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Н. П. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на административна сграда с покрит паркинг в УПИ VІІ и УПИ VІІІ в кв. 80 по регулационния план на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ТП „ДГС Струмяни“ със седалище община Струмяни, с. Струмяни, ул. „7-ми април“ № 3, ЕИН 2016275060092

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №009002 с площ 50.00 дка, местност „Блатото“ в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ „Антон Тотев“ със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. „Станке Димитров“ № 4, ЕИК 203261744

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-24-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 04279.151.53 и площ 2500 м2 в местността „Влашка чука“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Р. Ч. О.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението