Съдържание

Посетители

В момента има 439  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-68-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-68-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства - скално-облицовъчни материали от находище „Ореше“, землище на с. Ореше, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-65-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-65-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и търговски комплекс за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 04279.28.120 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-64-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-64-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.138.1 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-63-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-63-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 04279.151.64 (образуван от имот с идентификатор 04279.151.15) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-62-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-62-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия в поземлен имот с идентификатор 04279.122.2, местност „Цигларката“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-61-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-61-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на черпателен кладенец и реинжекционен кладенец с цел ползване на подземни води за отопление и охлаждане на работни помещения в печатница, изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.36.79 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград чрез термопомпена инсталация“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-60-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-60-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотел, ресторант и СПА център в УПИ 140023 и имот №140005, местност „Хано“ в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението