Съдържание

Посетители

В момента има 265  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-03-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за предложение “Изграждане на оранжериен комплекс в имоти №011018 и №011019 в местността „Кадийца“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-02-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец за поливане на зелени площи в имот №034014 с площ 4.978 дка, местност „Лагъмите“ в землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Преструктуриране и конверсия на винени лозя – засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване в имоти с номера 101001, 101002, 101003, 101005, 101006, 101007, 025001, 025002, 025004, 025005, 025012, 025014, 025015, 025016, 025018, 025019, 025020, 025021, 025022, 025031, 025032, 025033, 025035, 025036, 025037 и 025038 в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Архив решения по преценяване ОВОС

Архив 2015

Архив 2014

Архив 2013

Архив 2012

Архив 2011

Архив 2010

Архив 2009

Архив 2008