Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-31-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце с капацитет 1000 бр. в имот №005001, местност „Кемаловец“, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец за поливане на зелени площи в УПИ 010006 с площ 6.010 дка, местност „Миндол“ в землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на лозови насаждения с обща площ 9.300 ха и изграждане на система за капково напояване в имоти с №№ 047018, 047019, 047020, 047021, 047022 и 047023 в землището на с. Левуново, община Сандански и имоти с №№007010, 007011, 008001, 008002, 008016 в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали от находище „Умата“, землище на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за консервиране на зеленчуци в имот с №086013 в местността „Джанговец“, землище на с. Ключ, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на ваканционно селище хотел в поземлен имот с идентификатор 21498.156.112 и площ 3392 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на ваканционно селище хотел в поземлен имот с идентификатор 21498.156.110 и площ 1149 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението