Съдържание

Посетители

В момента има 330  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-59-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-59-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на черешова градина и градина от нар, изграждане на капкова система за напояване и система за защита от градушка в имоти №039038, 000320 и 000244 в землището на с. Долно Спанчево, община Петрич и имоти с №№009008, 009009, 009010 и 009011 в землището на с. Ново Ходжово, община Сандански с обща площ 137.092 дка, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-58-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-58-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма в новообразуван имот от обединяване на УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ и ХХ - 008019 в землището на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-57-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-57-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма за 150 броя животни в имот № 098009, местност „Папото“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-56-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-56-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на ветеринарна клиника и зоомагазин в поземлен имот с идентификатор 61813.755.286 (УПИ V пл.сн. № 1251, кв. 70 по плана на гр. Разлог) по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-55-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-55-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Водовземане на подземни води, необходими за поливане на зелени площи, измиване на обслужващи улици и паркинг към склад за месни продукти и водоснабдяване на автомивка, изградени в поземлени имоти с идентификатори 04279.36.21, 04279.36.24 и 04279.36.120 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград , област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-54-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски крайпътен обект – бензиностанция, газстанция, търговски обект и ТИР-паркинг в поземлен имот №015057, местност „Голяма нива - Кавако“ в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-53-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на конеферма с капацитет 50 бр. животно в поземлен имот №029009 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението