Съдържание

Посетители

В момента има 204  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-17-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-17-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.518.25 и площ 15910 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-16-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-16-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на „Склад за зърно“ и „Винарска изба и къща за гости“ в поземлен имот №023001, местност „Дебела дръма“ в землището на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк в имоти с №№ 022028, 022033 и 022027 и част от имоти №№ 022026, 000528 и 022029 в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на семеен хотел в поземлен имот с идентификатор 65334.150.3 и площ 2429 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преструктуриране и конверсия на винени лозя – засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване в имоти с номера с №№ 025003, 025006, 025007, 025008, 025009, 025010, 025011, 02501017, 025030 и 025034 с обща площ 2.6794 ха в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води чрез изграждане на 5 бр. нови водовземни съоръжения (тръбни кладенци) за поливане на зелени площи в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти (мандра) с капацитет от 2 до 6 т мляко на ден в имот №014008 с площ 3.890 дка в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението