Съдържание

Посетители

В момента има 282  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-45-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.600.28 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски крайпътен обект – бензиностанция, газстанция, търговски обект и ТИР-паркинг в поземлен имот №014004, местност „Градините“ в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия в поземлен имот №007024 с площ 2.190 дка, местност „Песоците“ в землището на с. Струма, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Откриване на земеделска аптека в самостоятелни обекти с идентификатор 04279.608.439.1.16 и 04279.608.439.1.17, находящи се в сграда с идентификатор 04279.608.439.1 в поземлени имот с идентификатор 04279.608.439 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма за отглеждане на 200 броя месодайни животни, силажни ями, торова лагуна и сеновал в имот № 031139, местност „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на мандра в имот № 026002, местност „Църквата“, землище на с. Ладарево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Крайпътен търговски комплекс - бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда и ЗОХ тип „драйв“, паркинг за леки автомобили и ТИР, автомивка за ТИР, сервизи, търговски помещения, мотел, заведение за хранене в УПИ 000800 и УПИ 000801, в местност „Лаката“ в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението