Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-52-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на дентална клиника в поземлени имоти с идентификатори 17395.130.275 (съставляващ УПИ Х, пл. сн. № 275 от кв. 280 по плана на гр. Гоце Делчев) и 17395.130.276 (съставляващ УПИ ХI, пл. сн. № 275 от кв. 280 по плана на гр. Гоце Делчев)по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-51-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-51-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на микропредприятие за производство на зеленчукови и плодови консерви в УПИ ХІІ, кв. 28 по плана на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на автогара в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2594 и площ 3221 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжериен комплекс в поземлен имот с идентификатор 56126.231.52, местност „Мерата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-48-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма за 100 броя млекодайни крави (говеда) в имот № 052030 с площ 4.541 дка, местност „Омера“, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-47-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на млекопреработвателно предприятие в поземлен имот с идентификатор 17395.170.12 и площ 9.361 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на лозов масив със система за капково напояване в имоти №№ 027016, 027018, 027022, 027026, 027024, местност „Крастав рид“ и имоти №№ 024131, 024063, 024138, 024137, 024043 и 024136, местност „Подината“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението