Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-24-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на лозови насаждения и изграждане на система за капково напояване в имоти с №№ 004005, 045007, 002006, 002007, 010011, 005002, 005012, 001003, 001008, 002027, 002026, 002025, 034002, 037027, 037014, 038002, 019012, 010009, 017028, с обща площ 18.7276 ха в землището на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на произвежданите зеленчуци чрез изграждане на оранжерия в поземлен имот с идентификатор 65334.62.36 по одобрен кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на мандра в УПИ V, кв. 6 по плана н Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на мандра в от част от поземлен имот №042005 в землището на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на строителни материали - пясъци и чакъли на находище „Пиринковец“ в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости и собствен водоизточник в имот № 027051 с площ 6.748 дка, местност „Цикандилка“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Промяна на предназначението на магазин № 2 със склад, находящ се в поземлен имот с идентификатор 56126.601.547 (УПИ І, кв. 40А по плана на гр. Петрич) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в селскостопанска аптека“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението