Съдържание

Посетители

В момента има 316  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-112-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-112-ПР/29.12.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия, селскостопанска сграда и котелно в поземлен имот №007005 и реконструкция на съществуващи оранжерии в поземлен имот №007004, местност „Студената вода“, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: С. А. А. и Р. Б. А. с адрес xxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-111-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-111-ПР/20.12.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Реконструкция на довеждащ водопровод за гр. Петрич и изграждане на допълнителен резервоар с обем 1000 м3 в поземлен имот с идентификатор 56126.603.9461 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-110-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-110-ПР/13.12.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мини цех за преработка и маркетинг на мляко по индивидуален проект в УПИ ХІV-І-398, кв. 47 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Ивена2008“ ЕООД, ЕИК 200247440

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-109-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-109-ПР/12.12.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.614.380.1.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за офис“ в „сладкарска работилница“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕН ДЖИ БЕЙКЪРИ“ ЕООД, ЕИК 203138040

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-108-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-108-ПР/07.12.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма за 50 броя млекодайни крави в имот №135060 в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Е. Ф. М. с адрес xxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-107-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-107-ПР/30.11.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на садково стопанство и любителски риболов в имот № 000916 (язовир „Стойковци“), местност „Стойковци“, землище на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Алексиеви фиш” ЕООД, ЕИК 204409893

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-106-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-106-ПР/22.11.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1467 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БЕЛАТУР“ АД, ЕИК 811198833

От тук може да изтеглите пълния текст на решението