Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-85-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-85-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия в УПИ IX - 933, кв. 53 по регулационния план на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Е. Й. Ч., живущ xxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-84-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-84-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на млекопреработвателно предприятие в имот № 025013, местност „Шейновото“, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЕТ „Вера Герова“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-83-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-83-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма за 250 бр. овце-майки и поголовието в имот № 057010, местност „Долната махала“, землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Х. Д. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-82-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-82-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на шест броя индивидуални вилни сгради в поземлен имот №026049 и поземлен имот №026083 в землището на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. М. Г. , Г. П. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-81-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-81-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищни сграда в поземлени имоти с идентификатори 17395.51.488, 17395.51.489, 17395.51.490, 17395.51.491, 17395.51.492, 17395.51.493, 17395.51.494, 17395.51.495, 17395.51.496 и 17395.51.487 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: наследници на Ангел Георгиев Търлишанов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-80-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-80-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатори 61813.517.25 и 61813.519.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Рейнфлор България“ ЕООД, ЕИК 200767544

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-79-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-79-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за отглеждане на крави в имот № 000350, местност „Нидобращица“, землище на с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Р. Д. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението