Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-71-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-71-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от ягоди, малини и боровинки в имоти с №№014009, 014011, 014012, 014015, 014017, 014018, 014019, 014020, 013035, 013036 и 013038, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: С. И. Г. с адрес xxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-70-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-70-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на животновъдна ферма в поземлен имот с идентификатор 61813.387.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: В. И. Ф. с адрес xxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-63-ПР-1/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-63-ПР-1/2017 г. за допълване на Решение № БД-63-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - ТУК

 

Р Е Ш Е Н И Е № БД-63-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Модернизация на земеделското стопанство в имоти № 012060, 012068, 014016, 012074, местност „Гладно поле“, землище на с. Илинденци и имот № 030011, местност „Валта“, землище на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕТВИН“ ЕООД, ЕИК 201485658

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-69-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-69-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на разпределителен газопровод и газопроводни отклонения до имоти в землището на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АРЕСГАЗ“ АД, ЕИК 813101815

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-68-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-68-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 04279.6.1 по одобрената кадастрална кара и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Б. И. А., xxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-67-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-67-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на модулна мандра за преработка на мляко и търговия с млечни продукти в УПИ ІХ-511, кв. 58 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. А. Б. с адрес xxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-66-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-66-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на стъклени оранжерии в поземлени имоти с идентификатори 65334.62.58 и 65334.71.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: И. А. П. с адрес xxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението