Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-02-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-02-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжериен комплекс в поземлени имоти с идентификатори 65334.63.80, 65334.123.1 и 65334.123.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Б. С. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на овощна градина и изграждане на оранжерия в поземлен имот №020010, местност „Белчовица“ в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. Б. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението