Съдържание

Посетители

В момента има 421  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-65-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-65-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма за отглеждане на 69 бр. крави в поземлен имот №032102 в землището на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЕТ „ЗП – ИБРАХИМ ХАДЖИ“ , ЕИК 203815453

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-64-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-64-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори от находище „Галчово гнездо“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ИЛИНДЕНЦИ - МРАМОР“ АД , ЕИК 101014000

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-63-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-63-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Модернизация на земеделското стопанство в имоти № 012060, 012068, 014016, 012074, местност „Гладно поле“, землище на с. Илинденци и имот № 030011, местност „Валта“, землище на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕТВИН“ ЕООД, ЕИК 201485658

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-62-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-62-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение към „Авторемонтна работилница, магазин за резервни части на МПС, административно-битова сграда и кафе аперитив“ с „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в поземлен имот с идентификатор 56126.10.3 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЕТ „Универсал - Нано Божидаров“ , ЕИК 101064892

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-61-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-61-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма с капацитет 39 500 бр. кокошки носачки в поземлен имот с идентификатор56126.452.22 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Д. В. Г. с адрес xxxxxxxxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-60-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-60-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на център за обучение в част (3.5 дка) от имот № 021058 с обща площ 10.767 дка, местност “Жингов бряс”, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:„ВИА КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-59-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-59-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци (домати, краставици и зелена салата) в имот № 011001, местност „Зигвели“, землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БОРГО ЛА ВИНЯ“ ООД, ЕИК 203249902

От тук може да изтеглите пълния текст на решението