Съдържание

Посетители

В момента има 291  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-78-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-78-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Външно електрозахранване на вилна сграда в УПИ V-291, кв. 57, местност „Чарка“ по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, ЕИК 130277958

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-77-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-77-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на постройки за отглеждане на животни в имот №060013 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. С. В. с адрес xxxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-76-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-76-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) в поземлен имот №001039 в землището на с.Кавракирово, община Петрич, област Благоевград и събиране на данни от мониторинг на добиваните за напояване подземни води“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Петрич, ЕИК 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-75-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-75-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Отглеждане на овощни насаждения и едногодишни култури в поземлен имот с идентификатор 56126.1.347 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Петрич, ЕИК 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-74-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-74-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в имот № 004043, местност „Мокра поляна“, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Гоце Делчев , БУЛСТАТ 000024745

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-73-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-73-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на 4 - 5 бр. жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 03504.238.37 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. И. Р. и М. И. Р. с адрес xxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-72-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-72-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане селскостопанска сграда за отглеждане на животни в имот №020003 в землището на с. Ладарево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. К. К. с адрес xxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението