Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-105-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-105-ПР/22.11.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на вили на почивка и наблюдение на птици в поземлен имот №105010 в землището на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Спа Консулт Инженеринг“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-104-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-104-ПР/17.11.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска техника и селскостопанска продукция, и изграждане на полиетиленова оранжерия на метална конструкция в имот № 013004, местност „Гладно поле“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ“ ООД,ЕИК 202355055

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-103-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-103-ПР/15.11.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 200 броя овце в поземлен имот с идентификатор 02676.9.404 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: К. Г. С., живущ xxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-102-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-102-ПР/13.11.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 50 броя крави в поземлен имот с идентификатор 02676.77.61 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Г. Д. П., живущ xxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-101-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-101-ПР/13.11.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости, заведение за хранене и паркинг за каравани в имот №020002 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. Д. Я. с адрес xxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-100-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-100-ПР/26.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на 47.512 дка интензивно трайно насаждение от ябълки и монтаж на конструкция против градушка в имоти с №№007001, 007003 и 007036 в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ДОСА ПЛОД“ ООД , ЕИК 101699561

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-99-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-99-ПР/20.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на млекопреработващо предприятие и сондажен кладенец в имот № 029027, местност „Туркаре“, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: О. Р. К., живущ xxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението