Съдържание

Посетители

В момента има 379  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-58-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-58-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, генерирани на територията на Община Петрич в поземлен имот с идентификатор 56126.44.109 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ с адрес гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 24, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-57-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-57-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събирани зелени и биоразградими отпадъци, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 65334.210.47 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански и имот №089012 в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ с адрес гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, БУЛСТАТ 000024955.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-56-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-56-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на панорамен път Банско – КС „Пирин“ от км 0+000 до км 3+734.85, с трасе преминаващо поземлени имоти с идентификатори 02676.104.1091, 02676.92.1091, 02676.93.1091, 02676.2.1091, 02676.120.589, 02676.121.589, 02676.122.589, 02676.140.595, 02676.122.584, 02676.142.584 и 02676.144.584 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО с адрес гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ № 1, БУЛСТАТ 000024663

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-55-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-55-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на насаждения от боровинки и къпини отглеждани по биологичен метод в имоти № 012151, местност „Сушица“, землище на с. Борово, № 005065, местност „Сушица“, землище на с. Добротино, № 023001, местност „Расечина“, землище на с. Корница, № 004101, местност „Габровец“ и № 057022, местност „Сушица“, землище на с. Лъжница, № 000356 и № 000371, местност „Пъклово“, № 033205, 033206, местност „Гашков лом“, № 039021, № 039017, местност „Лятни ръжи“, № 025098, местност „Мокра поляна“, землище на с. Брезница и № 018037, местност „Ормана“, землище на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БИО - КОНСУЛТ ВП“ ЕООД , ЕИК 204029179

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-54-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на индустриални минерали - риолити, суровина за стъкларската и керамичната промишленост от находище „Балабаница“ в землището на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG00002003 „Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-784/24.10.2008 г. На Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.)

Възложител: „ФОРБС БГ“ АД , ЕИК 201042851

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-53-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Модернизация на съществуващ земеделско стопанство, стопанисвано от ЕТ „Ковернел – Васил Георгиев“ - Изграждане на полиетиленова оранжерия с площ 3.00 дка в имот №031002 в землището на с. Михнево, община Петрич и създаване на черешова градина с площ 50 дка в имот №078058 в землището на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЕТ „КОВЕРНЕЛ – ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ“, ЕИК 202572735

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-52-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на насаждение от малини в поземлени имоти №№ 013034 и 016008, местност „Ломето“ и №№ 017013, 017014, 017077, 017078 и 017088, местност „Самостера“, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЗП Костадин Димитров Спиров, ЕИК 7411300244

От тук може да изтеглите пълния текст на решението