Съдържание

Посетители

В момента има 454  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-60-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-60-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  «Частично почистване на речното корито на река Струма в участък от точка 1 с координати /х – 4514466.29; у – 8481411.78/ до точка 2 с коорднати /х – 45132.44.90; у – 8481143.50/ и изграждане на защитни укрепителни съоръжения /диги, габиони, подпорни стени и др./ за предпазване на територията на гр. Симитли от наводнения, землище на гр. Симитли, Община Симитли», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Симитли, гр. Симитли, ул. «Христо Ботев» № 27, БУЛСТАТ 000024987

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-59-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-59-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2000 еквивалентни жители в част от имот № 074006, местност „Черниците”, землище на с. Склаве, община Сандански, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Сандански, със седалище гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14, БУЛСТАТ 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-58-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-58-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на вилно селище с хотелска част в имот № 21498.318.5 с площ 4.901 дка, местност „Логовето", землище на гр. Добринище,Община Банско”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Борис Николов Сакарев  

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-57-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-57-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Михнево, община Петрич” в имот 075073, местност „Тумбите - 2", землище на с. Кърналово, община Петрич, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Петрич, със седалище гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 24, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-56-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-56-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ от кота 768 м до кота 763 м на р. Изток в имот № 001010 с площ 7.943 дка и изграждане на рибовъдна ферма за изкуствено отглеждане на потомства пъстървови видове риба в имот № 001009 с площ 4.000 дка, местност “Изток”, землище на с. Баня, Община Разлог”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “ПИРИН - СТРОЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Разлог, пл. «Преображение» № 7, ет. 3, офис 5 ЕИК 101660398

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-55-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-55-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Младежки спортен център в УПИ Х - 276 с площ 2.325 дка в кв. 25 по плана на с. Баня, Община Разлог”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Разлог със седалище и адрес на управление гр. Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 1, БУЛСТАТ 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-54-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфрастуктура за предотвратявяне на наводнения на река Луда Мара в най-южната й част от моста на «Старата лимонадена фабрика» до  границата на урбанизираната територия на гр. Петрич”, община Петрич, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Петрич, със седалище гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 24, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението