Съдържание

Посетители

В момента има 442  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-39-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение«Изземване на наносни отложения до 5000 м3/годишно от динамичните запаси на Безименна река, вливаща се в р. Струмешница, землище на с. Първомай и с. Струмешница, Община Петрич», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ» ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. «Тодор Александров» № 21, ЕИК 811132858

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-38-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Долно Осеново на площ от 2.692 дка от имот № 073001 с обща площ 10.977 дка, местност “Осенска река”, землище на с. Градево, Община Симитли, област Благоевград,което няма вероятностда окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Симитли,гр. Симитли, ул.”Христо Ботев” № 27, БУЛСТАТ 000024987

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-37-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение“Православна церква” в поземлен имот №000528, местност “Страната”, землище на с. Церово, общ. Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Благоевград, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, пл.”Георги Измирлиев” № 1,ЕИК 000024695

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-36-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изземване на инертни материали от воден обект р. Струма, землище на с. Полето, Община Симитли», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Георесурс» ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Симитли, ул. «Стара планина» № 20, БУЛСТАТ 811161735

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Трасе за път, дъждовен и битов канал, напорен водопровод, подземно електрозахранване 20 кV” в местностите “Камено”, “Бански път”, “Русковица”, “Папарливица”, “Малия камен”, “Рудина”, “Рудината” в землището на с. Баня, общ. Разлог”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Разлог, ул.”Ст. Стамболов”, № 1, гр. Разлог, БУЛСТАТ 000024948

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Трасе за път, дъждовен и битов канал, напорен водопровод, подземно електрозахранване 20 кV” в местностите “Камено”, “Бански път”, “Русковица”, “Папарливица”, “Малия камен”, “Рудина”, “Рудината” в землището на с. Баня, общ. Разлог”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Разлог, ул.”Ст. Стамболов”, № 1, гр. Разлог, БУЛСТАТ 000024948

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Мусомище” в землището на с. Мусомище, Община Гоце Делчев”,което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Среден Пирин – Алибутуш” с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

възложител: „НИК-ЕНЕРДЖИ – 87” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Стара планина” № 6 Б, ЕИК 200853751

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението