Съдържание

Посетители

В момента има 287  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-33-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение“Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци” в УПИ – парцел ХVІІІ, имот пл. №1021 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Агроланд” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. „Пирин” № 4, БУЛСТАТ: 101797518

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Цех за производство на сладкарски и захарни изделия” в УПИ Х – 1437, кв. 17 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “АДЕС ТРЕЙД” ЕООД, ЕИК 200954686, със седалище и адрес на управление 2730 гр. Симитли, ул. “Г. Димитров” 29А , община Симитли, Област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на хипермаркет, трафопост, подземен резервоар и паркинг в имоти №151114, №151118 и №151119 в местност „Бела Мара – Омондрос” и имоти №002020 и №02022 в местност „Омондрос”, землище на гр. Петрич, Община Петрич», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:„ВАН ПЕТРОЛ ГРУП” АД със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул.”Цар Борис ІІІ” № 91,ЕИК 101039594

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на ваканционно селище „Белите скали” в имот №026116 с площ 3008 кв.м, местност „Свети Петър”, землище на с. Гайтаниново, Община Хаджидимово, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Славянка” с идентификационен код BG0002078 за опазване на дивите птици и защитена зона “Среден Пирин – Алиботуш” с код BG0001028 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

възложител:„СЛАВЯНКА ТУРС” ЕООД със седалище с. Копривлен, Община Хаджидимово, Област Благоевград, ЕИН: BG 201 104 160

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “МВЕЦ на р. Дисилица в землището на гр. Добринище, Община Банско, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “Пирин Електрисити Билдинг” ООД, гр. Банско, ул. “Стефан Караджа” № 74

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “МВЕЦ на р. Глазне в землището на с. Баня, Община Разлог и гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “Пирин Електрисити Билдинг” ООД, гр. Банско, ул. “Стефан Караджа” № 74

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършваоценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Уют и топлина за децата чрез повишаване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в Община Петрич – обект ОДЗ „Синчец”, с. Първомай в УПИ ХV-551, кв. 53 по плана на с. Първомай, Община Петрич, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

възложител: Община Петрич, гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 24, БУЛСТАТ 000024916

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението