Съдържание

Посетители

В момента има 269  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-53-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Бачевска (р. Сердъч) от кота 977 м до кота 860 м, землище на с. Бачево, Община Разлог”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “Евклипс инвест” ООД, Община Разлог, с. Бачево, ул. «Рила» № 35 БУЛСТАТ 200725196

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-52-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на канализация и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (МПСОВ) с капацитет 1000 еквивалентни жители (е.ж.) в част от имот № 007008 с площ 8.687 дка, местност „Мъртвицата” землище на с. Лебница, Община Сандански”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите” с идентификационен код BG0002078 за опазване на дивите птици

възложител: Община Сандански със седалище и адрес на управление гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14, БУЛСТАТ 000024955

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-51-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-51-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води за водоснабдяване на ПСОВ - гр. Петрич” в имот 000088, местност „Ангушева лъка", землище на гр. Петрич, община Петрич”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите - Струмешница” с идентификационен код BG0001023

възложител: Община Петрич със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” № 24, БУЛСТАТ 000024916

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ «Ридина» от кота 553 м до кота 497 м на р. Благоевградска Бистрица в землище на с. Бистрица, Община Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “РИДИНА” ООД, гр. Благоевград, бул. “Васил Левски” № 38, БУЛСТАТ 101772212

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМТС) в имот № 000870 с площ 2.991 дка, местност «Голко», землище на гр. Петрич, Община Петрич”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: Николай Христов Чакалов

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-48-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на ходрокомплекс “Обидим” на река Места, състоящ се от три броя МВЕЦ, землища на с. Гостун и с. Обидим, Община Банско”, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: “Обидим” ООД със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” № 34, ЕИК: 175163037

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-47-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на пречиствателна станция за битови отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители (е.ж.) в част (на площ от 2.000 дка) от имот № 000486 с обща площ 61.653 дка, местност „Осено”, землище на с. Габрене, Община Петрич”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Петрич със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” № 24, БУЛСТАТ 000024916

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението