Съдържание

Посетители

В момента има 479  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-19-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Газификация на гр. Сандански с подобекти разпределителен газопровод от ГИС Сандански до АГРС Сандански с дължина 11 км и диаметър на тръбата 300 мм, разпределителен газопровод с дължина 1 км от АГРС Сандански в имот № 071049, местност “Долни Орман”, землище на гр. Сандански до ГРМ Сандански и газоразпределителна мрежа на гр. Сандански с дължина 58 км, землища на гр. Сандански и с. Плоски, Община Сандански, с. Драката, с. Микрево и с. Палат, Община Струмяни”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “Рила газ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Алабин” № 36, ет. 5, ЕИК BG 175089163

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ “Добринище” с водовземане от р. Десилица (р. Добринишка) на кота 1014 м и сграда на централата на кота 905 м, землище на гр. Добринище, Община Банско ”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

възложител: “ВЕЦ Белица” ООД със седалище и адрес на управление, гр. Димитровград, бул. “Г.С. Раковски” № 10-Г-10 ЕИК126658106

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-17-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-17-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Ваканционно селище в имот № 073014, местност „Марена”, землище на с. Марикостиново, Община Петрич”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Рупите - Струмешница” с код  BG 0001023

възложител: „Барон Алберт” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. „Генерал Тодоров” № 20 ЕИК 200326869

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-16-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-16-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на пясъци и чакъли от находище “Митински рид” в землищата на с. Дрангово и с. Митино, Община Петрич”, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони “Рупите” с код BG0002098 и “Рупите - Струмешница” с код BG0001023

възложител: “ТОЗЕВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 21, вх. А, ет. 3, ап. 9 ЕИН: 101652348

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изземване на наносни отложения в количество до 10 000 м3/год. от воден обект р. Струма, землище на с. Генерал Тодоров и с. Рупите, Община Петрич, Област Благоевград”, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона «Рупите» с идентификационен код BG0002098 за опазване на дивите птици и защитена зона «Рупите – Струмешница» с идентификационен код BG0001023 за опазване на природни местообитания и дивата флора и фауна

 

възложител: АГРОМЕЛИОРАЦИИ СТРУМЕСТА” ЕООД,  гр. Благоевград, ул. «Трайчо Китанчев» № 1  ЕИК 101001106

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на ландшафтно - исторически парк (ЛИП) “Градище” в имот № 000181, местност “Градище”, землище на с. Долно Дряново, Община Гърмен”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Родопи - Западни” с код BG0001030

възложител: Община Гърмен, със седалище Община Гърмен, с. Гърмен, БУЛСТАТ 000024752

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Откриване на площадка за събиране на черни и цветни метали в парцел ІV с пл. сн. № 1079 с площ 0.500 дка в кв. 177 по регулационния план на гр. Петрич, Община Петрич”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “Феропром” ЕООД със седалище гр. София, район “Кремиковци”, ул. “Япаджа” № 9 ИД № 131069305

От тук може да изтеглите пълния текст на решението