Съдържание

Посетители

В момента има 262  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-67-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-67-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Крайпътен обслужващ комплекс в имот № 011029 с площ 2.210 дка, местност „Сминдарево блато", землище на с. Баня, Община Разлог”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “Сминдар груп” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, Община “Средец”, ул. “6-ти септември” № 17, БУЛСТАТ 175242755

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-68-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-68-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на на мандра с капацитет 400 литра мляко дневно в новообразувано УПИ (от имот № 61813.759.81), кв. 38 по плана на гр. Разлог, Община Разлог», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Тодорка Владимирова Мутафчиева

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-65-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-65-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2000 еквивалентни жители в имот № 000222, местност „Левунски мост“, землище на с. Дамяница, община Сандански, което   няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Сандански, със седалище гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14, БУЛСТАТ 000024955 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-64-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-64-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2000 еквивалентни жители в част (на площ от 1,5 дка) от имот  пл. № 778, кв. 42 по плана на с. Катунци, община Сандански, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Сандански, със седалище гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14, БУЛСТАТ 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-63-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-63-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители в имот № 092004, местност „Турските гробе”, землище на с. Джигурово, община Сандански, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Сандански, със седалище гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14, БУЛСТАТ 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-62-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-62-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на разпределителен газопровод с дължина 336.6 m през имоти № № 008008, 008043, 008080, 008011, 000007 и 007056, местност “Гладно поле” за захранване на метан станция, предвидена за изграждане в имот № 007056, местност “Гладно поле”, землище на с. Драката, Община Струмяни”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “Драки” ЕООД със седалище и адрес на управление Община Струмани, с. Микрево, ЕИК 074632265

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-61-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-61-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Укрепване на бреговете на р. Туфча на участък от 180 м в регулацията на с. Брезница и укрепване на бреговете на р. Мусомище на участък от 600 м в регулацията на с. Мусомище, Община Гоце Делчев”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Гоце Делчев, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, ЕИК 000024745

От тук може да изтеглите пълния текст на решението