Съдържание

Посетители

В момента има 245  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-05-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно   предложение “Изграждане на канализационни колектори, локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и заустване в река Струма, имот №000327, местност «Орловец», землище на с. Крупник, Община Симитли ”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-04-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 10960 еквивалентни жители в имот №017003, местност «Мерията», помпена станция (ПС) – 1 в имот №224002, местност «Бангеови тополи» и ПС – 2 в имот №000406, местност «Чифлико», землище на гр. Симитли, Община Симитли» което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна на предназначението на част от сутерена на сграда с идентификатор 04279.603.223.1, УПИ ІV, кв. 35 по плана на 4-ти микрорайон, гр. Благоевград, Община Благоевград в лаборатории по клинична патология, промяна предназначението на лекарски кабинети, разположени на втори етаж /кота +3.45/ в кардиологично отделение и сектор за инвазивна кардиология и промяна на предназначението на клинична лаборатория и лекарски кабинети, разположени на трети етаж /кота +6.90/ в хирургична клиника”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони,

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-02-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжериен комплекс в имоти № 005067 и № 005068, местност “Орехово поле”, землище с. Долна Градешница, Община Кресна”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-01-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Газова централа за производство на електрическа енергия, електроподстанция, съпътстващи обслужващи сгради и съоръжения и трасе на газопровод за захранване на централата с природен газ в имот №000324, местност «Орловец», землище на с. Крупник, Община Симитли», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението