Съдържание

Посетители

В момента има 275  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-12-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия в имот № 004011, местност “Горни лаки”, землище с. Рибник, Община Петрич”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона «Рупите» с идентификационен код BG0002078

възложител: Спаска Боянова Трунгова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Преместване на сградата на действащ МВЕЦ на Помпена станция “Дамяница” от имот № 000073 в имот № 000068, местност “Лъките”, землище на с. Дамяница, Община Сандански”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите” с идентификационен код BG0002098

възложител: “Мело - 98” ООД със седалище гр. Сандански, ул. “Станке Димитров” № 7

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно   предложение «Цех за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци и консервиране на туршиии в имот №421015, местност «Козлек», землище на гр. Петрич, Община Петрич», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони ЗЗ «Рупите - Струмешница с код  BG0001023 и ЗЗ «Беласица» с код  BG0000167

възложител: Пламен Петров Точев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на сондажен кладенец за водоснабдяване на багрилен цех на фирма «Биляна трико» АД в УПИ ХІ, кв. 9 по плана на гр. Петрич с ЕКАТЕ 56126, Община Петрич», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Административно-битова сграда и ветеринарна лечебница” в поземлен имот № 066018 с площ 1517 м2 в местността „Друма” в землище на с. Поленица, Община Сандански, Област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-07-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Животновъдна ферма – птицеферма за 250 бр. кокошки носачки в част (1.171 дка) от имот №071056 с обща площ 7.000 дка, местност «Долни орман», землище на гр. Сандански, Община Сандански», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на каптаж, водопровод и резервоар за питейна вода в землище на с. Гайтаниново, с. Нова Ловча и с. Парил, община Хаджидимово, област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението