Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №15/2018

Изх. № 9(1)/11.01.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фундамент и монтаж на декантер за обезводняване на отпадък с код 15 02 03 (Адсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла различни от упоменатите в 15 02 02) генериран на площадката на „Пивоварна Благоевград – Карлсберг България“ и преместване на съществуващ съд за деарирана вода в поземлен имот с идентификатор 04279.619.238 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 127015636

Прочети още...

Съобщение №14/2018

Изх. № 4058(1)/11.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане навес за промишлени стоки в УПИ III, кв. 10 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (имот с идентификатор 56126.600.9847 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич)“

Възложител: „НИКМАР“ ЕООД, ЕИК 101577212

Прочети още...

Съобщение №13/2018

Изх. № 3990(3)/11.01.2018 г.

Горскостопанска програма за имот с идентификатори 21498.287.10, землище на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА АЛЕКСА СПАСОВ

Прочети още...

Съобщение №12/2018

Изх. № 2705(12)/11.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник и сграда за обществено обслужване в поземлен имот с идентификатор 21498.260.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Възложител: МАРИН САКАРЕВ

Прочети още...

Съобщение №11/2018

Изх. № 4064(1)/10.01.2018 г.

Уведомление за „Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.115.29 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за промяна отреждането на имота от „Търговско - складова и производствена дейност за промишлени стоки - PVC и алуминиева дограма“ в „Търговско - складова и производствена дейност за промишлени стоки - PVC и алуминиева дограма и жилищно строителство“

Възложител: СТРАХИЛ ГЕОРГИЕВ

Прочети още...

Съобщение №9/2018

Изх. № 3687(3)/05.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на автосервиз и паркинг в поземлен имот с идентификатор 65334.170.38 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „КРИС ТРАНС 2010“ ЕООД, ЕИК 201991456

Прочети още...

Съобщение №8/2018

Изх. № 3965(3)/05.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Разширение на система за капково напояване на лозово насаждение на площ от 5.573 дка в поземлени имоти с №№ 054021, 054022, 054042, 054059, 054060, 054037 и 060013 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Възложител: „СТАНКОФФ И СИН“ ЕООД

Прочети още...