Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №30/2019

Изх. №63(1)/15.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Промяна предназначението на част от двуетажна масивна сграда, разположена в УПИ II770 от кв. 52 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград в игрална зала за организиране на хазартни игри“

Възложител: „ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЕДИНСТВО“ ЕИК 000003548

Прочети още...

Съобщение №29/2019

Изх. №53(1)/15.01.2019 г.

проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.36.138 в местността Река Бистрица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел отреждане на имота от „нива“ за „работилница и обществено обслужване“

Възложител: Б. Д. Г.

Прочети още...

Съобщение №28/2019

Изх. №52(1)/15.01.2019 г.

проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.36.139 в местността Река Бистрица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел отреждане на имота от „нива“ за „работилница и обществено обслужване“

Възложител: А. Д. К.

Прочети още...

Съобщение №27/2019

Изх. №51(1)/15.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Надстрояване с два етажа и пристрояване на запад на съществуваща двуетажна жилищна сграда в УПИ V-1301, кв. 59 по действащия план на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.1301 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“

Възложител: И. К. Я.

Прочети още...

Съобщение №26/2019

Изх. №27(1)/15.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с търговски обект в УПИ II, пл. № 511, кв. 65 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Д. А. М.

Прочети още...

Съобщение №25/2019

Изх. №6(1)/15.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на пречиствателна станция за отпадъчни води в едно с резервоар за поливна инсталация за нуждите на къща за гости с апартаменти в поземлен имот с идентификатор 53326.500.25 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: М. Р. Н.

Прочети още...

Съобщение №24/2019

Изх. №3502(8)/15.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в поземлен имот с номер 000687, землище на с. Будилци, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: Д. Б. М.

Прочети още...