Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №23/2019

Изх. №3114(3)/14.01.2019 г.

проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.82.14, местност „Кури дере - Ш.22“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел отреждане на имота от „нива“ за „склад за промишлени стоки“

Възложител: С. К. Г.

Прочети още...

Съобщение №22/2019

Изх. №3227(4)/14.01.2019 г.

изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за преработка и сушене на плодове в УПИ V, кв. 26 по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „АХМЕД ГРОШАР-2003“ ЕИК 101646085

Прочети още...

Съобщение №21/2019

Изх. №54(1)/14.01.2019 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на автодиагностичен пункт в УПИ II-109, кв. 21 по плана на с. Черниче, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: М. Д. Ф.

Прочети още...

Съобщение №20/2019

Изх. №424(1)/14.01.2019 г.

инвестиционно предложение “Увеличаване площта на земеделско стопанство чрез изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 20331.72.5, местност „Решманица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: А. Т. И.

Прочети още...

Съобщение №19/2019

Изх. №43(1)/10.01.2019 г.

уведомление за „Горскостопанска програма за имот с номер 073016 в местността Канина, землище на с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград – собственост на наследниците на Стоянка Богданова Тонева“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА С. Б. Т.

Прочети още...

Съобщение №18/2019

Изх. №42(1)/10.01.2019 г.

уведомление за „Горскостопанска програма за имот с номер 450004 в местността Воденицата, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград – собственост на наследниците на Любен Димитров Урдев“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Л. Д. У.

Прочети още...

Съобщение №17/2019

Изх. №41(1)/10.01.2019 г.

уведомление за „Горскостопанска програма за имот с номер 455010 в местността Воденицата, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград – собственост на наследниците на Стоил Николов Пашкутев“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА С. Н. П.

Прочети още...