Съдържание

Посетители

В момента има 376  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №9/2019

Изх. №4430(1)/03.01.2019 г.

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.629.171.1.10 от „ателие“ в „жилище/апартамент“, находящ се в сграда с идентификатор 04279.629.171.1 в поземлен имот с идентификатор 04279.629.171 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград (УПИ III-629.171, кв.21 по плана на ж.к. „Струмско“, Благоевград)“

Възложител: „КОСМО-ИН“ ООД, ЕИК 101735511

Прочети още...

Съобщение №8/2019

Изх. №4382(1)/03.01.2019 г.

изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на крайпътен ресторант „Хепи“ в поземлен имот с идентификатор 65334.148.5, землище на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ЛУКС ЛАЙН“ ЕООД, ЕИК 101728543

Прочети още...

Съобщение №7/2019

Изх. №4277(5)/03.01.2019 г.

уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) с цел промяна предназначението на новообразуван имот № 77.970 по плана на новообразуваните имоти на местност „Крушите“, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: В. А. П.

Прочети още...

Съобщение №6/2019

Изх. №4416(1)/02.01.2019 г.

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 65334.16.12, местност „Смилово“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Т. С. М.

Прочети още...

Съобщение №5/2019

Изх. №4411(1)/02.01.2019 г.

уведомление за изготвяне на „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на УПИ V – 629.49, кв.22 по плана на ж.к. „Струмско, Благоевград и Инвестиционен проект за надстройка от един етаж на сграда за търговия в УПИ V – 629.49, кв.22 по плана на ж.к. „Струмско, Благоевград“

Възложител: С. К. П.

Прочети още...

Съобщение №4/2019

Изх. №4410(1)/02.01.2019 г.

инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща масивна сграда – цех за саи в магазин и цех за обувки, находяща се в УПИ XIX -77, кв.73 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „КАТЕРИНА-72“ ЕООД, ЕИК 202556909

Прочети още...

Съобщение №3/2019

Изх. №4396(1)/02.01.2019 г.

уведомление за Комплексен проект за инвестиционно инициатива (КПИИ), съдържащ Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за УПИ VІІ-232, кв. 16 по плана на кв. „Ораново“, гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград за промяна на преназначението на УПИ от „за жилищно строителство“ в „за магазин, офис и автосервиз“ и Инвестиционен проект за „Магазин, офис и автосервиз“ в УПИ VІІ-232, кв. 16 п плана на кв. „Ораново“, гр. Симитли“

Възложител: С. Х. С.

Прочети още...