Съдържание

Посетители

В момента има 314  гости и няма потребители и в сайта

Новини

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕТ С ОТПАДЪЦИТЕ В НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТПАДЪЦИ

По повод извършена служебна проверка от РИОСВ – Благоевград в Националната информационна система за отпадъци /НИСО/ е установено, че част от задължените лица по Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.) не водят отчетност и не предоставят информация за отпадъците в системата.

Предвид горното Ви напомняме, че лицата при чиято дейност се образуват отпадъци, както и лицата, притежаващи документи, по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) са задължени да водят отчетните книги от съответното приложение по електронен път в НИСО, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), при наличие на квалифициран електронен подпис. Обръщаме внимание, че чрез НИСО следва да бъдат представяни и годишните отчети за отпадъци, съобразно нормативно установените срокове. Годишни отчети се представят, дори и да не е извършвана дейност с отпадъци, като се посочват нулеви стойности.

Във връзка с изложеното, от РИОСВ – Благоевград ще бъде извършвана регулярна проверка на задължените лица в НИСО. В случай, че не са взети мерки за привеждане на дейността с отпадъци към действащото законодателство ще бъдат предприети административнонаказателни действия, като ЗУО предвижда наказание с имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лева.