Съдържание

Посетители

В момента има 312  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2009 г.

81-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 81 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на еднофамилни къщи върху защитена зона “Река Места”, с код BG 0001021, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение: имот №003410, местност “Селището”, землище на с. Филипово, община Банско, област Благоевград, защитена зона “Река Места”.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

80-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 80 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична централа върху защитена зона “Родопи - Западни”, с код BG 0001030, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение: имоти №022123, №022146, №022149 и №022117, местност “Раздол”, имоти №023138 и №023152, местност “Ковачовица”, землище на с. Жижево и имот №027232, местност “Горния друм”, землище на с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград, защитена зона “Родопи - Западни”.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

79-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 79 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за жилищно строителство, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Беласица”с код BG 0000167

местоположение: имот № 058619, местност “Калник”, землище на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград, защитена зона “Беласица”.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

78-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 78 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Кресна” с код BG 0002003

местоположение: имот № 024089, местност “Подината”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, защитена зона “Кресна”.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

76-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 76 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам Лесоустройствена програма на частен горски имот с кадастрален номер 000317,  в която се предвижда извеждане на отгледна  сеч – пробирка с интензивност 15% от запаса и добив на 160 куб. м широколистна дървесина (без клони) от подотдел а-част1 и извеждане на отгледна  сеч – прореждане с интензивност 25% от запаса и добив на 40 куб. м иглолистна дървесина (без клони) от подотдел а-част 2, която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Огражден - Малашево”, с код BG 0000224.

местоположение: имот №000317, землище на с.Чуричени, община Петрич, област Благоевград, защитена зона  “Огражден - Малашево”. В горскоадминистративно отношение имотът попада в границите на ДГС “Първомай” – с. Първомай, РДГ Благоевград.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

77-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 77 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа върху защитена зона “Рупите - Струмешница”, с код BG 0001023, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение: имот №086057, местност “Драница”, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград, защитена зона “Рупите - Струмешница”

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

75-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 75 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Рупите - Струмешница”

местоположение: имот № 086022, местност “Драница”, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград, защитена зона “Рупите - Струмешница”

 

тук може да изтеглите пълния текст на решението