Съдържание

Посетители

В момента има 196  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-30-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/19.04.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кланица, ППР, пречиствателно съоръжение, изгребна яма, фотоволтаична система в имот № 000959, землище на с. Гега, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Величка Проданова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/13.04.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на малка независима пивоварна в поземлен имот с идентификатор 61813.93.69 по КК и КР на гр. Разлог (част от имот №093005), община Разлог, област Благоевград към хотелски комплекс „Катарино Спа хотел“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Катарино Спа хотел“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/10.04.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на млекопреработвателно предприятие с дневен капацитет 750 л овче мляко в УПИ ІІІ, кв. 13 по плана на с. Калиманци, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЕТ „Димитър Пъхлев – Олимп Калиманци“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/10.04.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на винарска изба в имоти № 031033 и № 039057 местност „Кумитска нива“, и № 039045, местност „Герено“ в землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “ГАМА СМ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/04.04.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Модернизация на компресорна станция „Петрич“ в землището на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград – етап 2 в имот №000351 в землището на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/02.04.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Бутилиране на изворна вода чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в УПИ II, пл. № 521, кв. 81 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ГД ИНВЕСТ“ ООД, с. Катунци

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-24-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/02.04.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на резервоар за питейна вода в поземлен имот №000296 в землището на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението