Съдържание

Посетители

В момента има 179  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-22-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на апартаментен комплекс и жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 02676.131.26, 02676.131.27, 02676.131.28 и 02676.131.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ДБ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 61813.559.849, 61813.559.850, 61813.559.851, 61813.559.852, 61813.559.853, 61813.559.854, 61813.559.855, 61813.559.856, 61813.559.857, 61813.559.858, 61813.559.886, 61813.559.887, 61813.559.888, 61813.559.889, 61813.559.890, 61813.559.891, 61813.559.892, 61813.559.893, 61813.559.894, 61813.559.895, 61813.559.896, 61813.559.897, 61813.559.898, 61813.559.899 и 61813.559.900, местност Църнако по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Обединена българска банка“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен сондажен кладенец с дълбочина 80 м в поземлен имот с идентификатор 56126.175.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел напояване на оранжерии, изградени в имота и изграждане на база за хидропонно отглеждане на плодове и зеленчуци в същия имот“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ХЕН ХАУС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства - строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Крушата - 1“, землище на с. Мосомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:„РИД” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно - апартаментен комплекс - апартхотел в поземлен имот с идентификатор 02676.24.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВИЛЛА“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-17-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-17-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение Третиране на строителни отпадъци на строителна площадка в поземлени имот с идентификатор 37263.11.85 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-16-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-16-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за пакетирани санитарно-хигиенни стоки и хипермаркет в поземлени имоти с идентификатори 56126.18.5 и 56126.18.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕВАНС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението