Съдържание

Посетители

В момента има 222  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-15-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на развлекателно-атракционен комплекс в поземлен имот с идентификатор 35688.44.13, местност Тумбите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Камена, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МЕТАЛ-КО“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кланица с месопреработка в поземлен имот с идентификатор 49432.105.18, местност Хайрянето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВИА КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на детски летен лагер в поземлени имоти с идентификатори 37349.93.4 и 37349.93.5 по одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри на с. Ключ, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Ю. Н.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Хидрогеоложко проучване за разкриване на термална вода, чрез изграждане на сондаж с дълбочина до 600 м в поземлен имот с идентификатор 44121.30.29, местност Калчовица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЛОЗЕНИЦА 2018” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане жилищна сграда и собствен водоизточник – сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.106.5, местност Армутлука по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. С., О. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на извън селищен парк за отдих, спорт и развлечения в поземлен имот с идентификатор 21498.318.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. М., К. Щ., Р. В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението