Съдържание

Посетители

В момента има 201  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-49-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.29.35, местност Кошерината по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: П. Т., В. Т., Х. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-48-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет 200 животни, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия на покрива на съществуващата сграда за отглеждане на млекодайни крави, фуражна кухня и хидропонна система за покълване на житни култури за производство на зелена фуражна маса и кланичен пункт в поземлен имот с идентификатор 38666.32.109 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград, и изграждане на месопреработвателно предприятие, магазин и зала за дегустация на месни и млечни продукти в съществуваща сграда - стара мелница в УПИ V-120,121 и 123 в кв. 6 по плана на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЕТ „ЗП Ибрахим Хаджи“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-47-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за годишни технически прегледи, смяна на масла и гуми, автомивка, офиси и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 18366.66.38 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Ф. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и КТП, и кабелна линия - външно ел.захранване на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 61813.750.192, местност Соклебица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ФАРА ЕНЕРДЖИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма с капацитет 1000 броя овце и техните приплоди в поземлен имот с идентификатор 38532.200.222 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВЕИ - ПИРИН“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на резервоар за питейни води за с. Струма, община Сандански в част от поземлен имот с идентификатор 69938.8.24 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Струма, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от череши в поземлени имоти с идентификатори 67698.126.13, 67698.125.9, 67698.125.11 и 67698.124.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил; изграждане на система за капково напояване на масив с площ 99.74 дка, образуван от поземлени имоти с идентификатори №№67698.75.3, 67698.75.4, 67698.75.5, 67698.75.6, 67698.75.7, 67698.75.8, 67698.75.9, 67698.75.10, 67698.75.11, 67698.75.13, 67698.75.14, 67698.75.15, 67698.75.17, 67698.75.19, 67698.75.20, 67698.75.22, 67698.75.23, 67698.75.24, 67698.75.25, 67698.75.26, 67698.75.27, 67698.75.28, 67698.75.30, 67698.75.34, 67698.75.36, 67698.75.37, 67698.75.40, 67698.75.48, 67698.75.49, 67698.75.50, 67698.75.51 и 67698.75.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил; поставяне на хладилна инсталация с включена и система за премахване на етилен в поземлен имот с идентификатор 67698.75.53 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението