Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Инвестиционно предложение: “Външно електрозахранване НН на двуетажна жилищна сграда в УПИ VIII, кв. 27 по плана на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №57/2018 г.

Възложител: Х. С.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство, административен комплекс и изграждане на сондажен кладенец в имот № 228013, местност „Герена“, землище на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: В. Б., Й. К., Д. К., Б. Б., Б. Б.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел, ресторант и рекреационен център в УПИ IV, пл. № 302, кв.16 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“

Съобщение №56/2018 г.

Възложител: „МВЕЦ МАРЕВО“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ „Марево“ на р. Еловица (Градевска) в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: “ГАЛБА“ ООД, гр. София

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел, ресторант и рекреационен център в УПИ IV, пл. № 302, кв.16 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител:“МЛЕТ“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.19.121 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител:„ОГИ АУТО ПАРТС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8126 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“