Съдържание

Посетители

В момента има 458  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

документация за инвестиционно предложение: „Ремонт на водопровод за с. Гостун и изграждане на резервоар с обем 150 м3 за водоснабдяването на с. Гостун в имот с проектен идентификатор 17381.10.246 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гостун, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Рила

документация за: „Проект на Програма за опазване на околната среда на община Рила, област Кюстендил за периода 2021 – 2028 г.“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на СПА център, ресторант, фитнес, офис, басейни и къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.233.27 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ПИРИН ИНВЕСТ“ ООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) с цел промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 00059.31.2, местност Гайгьова махала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Аврамово, община Якоруда, област Благоевград и отреждането му „за фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЕЛИНОР ГТ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на осем броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57159.16.6, местност Ширините по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „АН СОЛАР“ ЕООД

документация за: проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 04399.14.18, 04399.14.22, 04399.14.24, 04399.14.25, 04399.14.27, 04399.14.33, 04399.14.35, 04399.16.24, 04399.16.58 и 04399.14.41 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград за „Фотоволтаична централа“, проект на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 04399.16.77, 04399.16.69, 04399.16.41, 04399.16.83, 04399.16.64, 04399.17.35, 04399.17.36 и 04399.16.76 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград и проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за кабелно трасе за присъединяване към електропреносната мрежа

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Осигуряване на допълнително питейно - битово водоснабдяване на с. Капатово, община Петрич от тръбен кладенец изграден в поземлен имот с идентификатор 36083.48.135 в местността Чардако по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“