Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Сандански

инвестиционно предложение за „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 57176.209.5, местност Нишан таши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „СЪН СИТИ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци в част (4000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 43243.20.25 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: М. Х.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за производство на фураж от зърнени храни, система за хидропонно покълване на житни култури, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия до 90 киловата, разположена на покрива на изградена сграда за отглеждане на животни и автоматизация на процесите по доене и управление на стадото в съществуваща кравеферма за отглеждане на млекодайни крави в поземлени имоти с идентификатори 44416.2.219 (стар №002219), местност Граматиковица и имоти с идентификатори 44416.2.54, 44416.2.55, 44416.2.81 и 44416.2.51, местност Долна бара по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ и „Изграждане на млекопреработвателно предприятие за сирене, кашкавал и други млечни продукти с капацитет 5 тона преработено мляко дневно в имот с идентификатор 44416.2.219, местност Граматиковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ДЖИ ДИ АЙ ЕС“ ЕООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на Плана за регулация (ПР) и Плана за застрояване (ПЗ), както следва: изменение на Плана за регулация за обединяване на УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV-197, кв. 53 по плана н с. Стоб в един общ УПИ ХV-197 с площ 18467 кв. м и промяна предназначението от (УПИ І-197) „За жилищно строителство, хотел, обществено обслужване и трафопост“ (УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV-197) „За индивидуално жилищно строителство“ в ново предназначение „За склад за електрочасти, компоненти и детайли за фотоволтаични инсталации, и фотоволтаична инсталация с генераторна мощност 995 кW“ - за новообразувания УПИ ХV-197, кв. 53 по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил; изменение на ПЗ за новообразувания УПИ ХV-197, кв. 53 по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „Д.СА.Н.“ ООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.174.21, местност Утре Великден по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна на предназначението на земеделска земя с отреждане за „Фотоволтаична централа“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител:„МЕДИЯ ПОЙН“ ЕООД

документация за Уведомление за Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 05606.30.16, местност „Ормана” по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, с който имотът да бъде отнесен към устройствена зона с разновидност „смесена многофункционална зона“, Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 0560630.15, местност „Ормана” по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, с който имотът да бъде отнесен към устройствена зона с разновидност „смесена многофункционална зона“ и Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за кабелна линия 20 kV от ВЕП „Огняново" до новопроектиран БКТП 20/0,4 kV в поземлен имот с идентификатор 05606.30.16, местност „Ормана” по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Сандански

инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар за питейни води в поземлени имот с идентификатор 12200.21.38 и в част от поземлен имот с идентификатор 12200.21.50 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Враня, община Сандански, област Благоевград“