Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

документация за инвестиционно предложение: „Реконструкция на спортно игрище и трибуна за зрители, изграждане на предпазна ограда, автоматизирана подземна поливна и дренажна система, площадки за 10 броя поставяеми обекти, и обособяване на подход и паркинг в УПИ II, кв. 40 по плана на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 00134.32.168, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина със занижени параметри – Жм1“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 57159.63.15, местност Над междата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Г. Д.

документация за Уведомление за Проект на за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.58.15 в местността Над междата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена зона - „Пп“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Ю. Й.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 15326.501.390 (УПИ I, кв. 14 по плана на с. Годлево) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Годлево, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ГРИЙН ИНВЕСТ ГРУП“ ООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно застрояване-еднофамилни къщи в поземлен имот с идентификатор 02693.311.23, местност Конещица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Ванто 2017" ООД

Инвестиционно предложение: Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за УПИ IX-8811, кв.165 по плана на кв. Грамада, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“