Съдържание

Посетители

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Аресгаз“ ЕАД

Инвестиционно предложение: “Разширение на газоразпределителната мрежа на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:Община Петрич

Инвестиционно предложение: “Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ на с. Кавракирово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ЛМ" ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг, рекреационна зона, обслужваща сграда и нискоетажни жилищни сгради за временно или целогодишно обитаване в поземлен имот с идентификатор 02676.20.2, местност „Грамадето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Изграждане на логистичен център в поземлен имот с идентификатор 03294.22.499 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на съвременен младежки център в поземлени имот с идентификатор 04279.621.206 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЦЕМСТРОЙ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотелски комплекс със СПА център в поземлен имот с идентификатор 65334.102.117, местност „Нишан Таши“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ФЕЦ БАРАКОВО“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на 6 бр. жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02748.93.936 с площ 6.826дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“