Съдържание

Посетители

В момента има 208  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2013 г.

БД-04-EO/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за местност „Бухото – Зиче“, землище на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Петрич с адрес: Област Благоевград, 2850 гр. Петрич, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-EO/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-03-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: община Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 24, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-EO/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-02-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – гр. Гоце Делчев“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев с адрес: Област Благоевград, 2900 гр.Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-EO/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-01-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) - изменение на регулацията и обединяване на УПИ XXXIII-833 и УПИ XIV-830, кв. 54 по плана на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград, обособяване на ново УПИ XXXV 830,833 в кв. 54 по плана на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград с отреждане и застрояване за „Дървопроизводство и комбинирана централа за производство на електро и топлоенергия“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: “ЕВКЛИПС“ ООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Разлог,  гр. Разлог, ул. „полк. Лазар Нишков“ № 19

От тук може да изтеглите пълния текст на решението