Съдържание

Посетители

В момента има 300  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-55-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-55-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на гробищен парк, стена за полагане на урни, складове, офиси, крематориум, гараж за катафалки, многоетажни оборотни гробници, надземни гробници тип мавзолей, гробници тип крипта и костници, зала за граждански ритуал, зала за възпоминания и плътна ограда до 2.20 м в поземлен имот с идентификатор 04279.151.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: З. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-54-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва лозови масиви с обща площ 3.8753 ха, находящи се в поземлени имоти с идентификатори 40539.19.9, 40539.19.10 и 40539.19.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата и имот с идентификатор 39935.35.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МАРТИНЕС 2008“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-53-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – бензиностанция, автомивка, склад за промишлени стоки и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 52074.28.9, местност Киселица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“ и „Изграждане на мотел, лятна тераса, спортни и детски площадки в поземлен имот с идентификатор 52074.29.2, местност Киселица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: К. Ч.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-52-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща производствена дейност с добавяне на производство на разтвори за перорално приложение и капки за уши/нос - лекарствени продукти в съществуващ цех за течни лекарствени продукти, находящ се в сграда с идентификатор 65334.301.2618.76, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2618 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Софарма“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-51-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-51-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Мандра с капацитет 500 литра мляко на ден в УПИ ХІІІ-1000, кв. 42 по регулационния план на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.364.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ДЖИ ЕС ЕЛ ЛОГИСТИК“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт към изградена животновъдна ферма в поземлен имот с идентификатор 44464.8.19, местност „Воденицата/Бостанлък“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението