Съдържание

Посетители

В момента има 315  гости и няма потребители и в сайта

Държавни институции

Министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg

Изпълнителна агенция по околна среда и води - http://eea.government.bg/

Национален доверителен екофонд - http://www.ecofund-bg.org

Министерство на земеделието и храните - http://www.mzh.government.bg/

Изпълнителна агенция по горите - http://www.nug.bg

Министерски съвет - http://www.government.bg

Областна администрация Благоевград - http://www.bl.government.bg


Регионални структури на Министерството на околната среда и водите

Регионална инспекция на околната среда и водите Благоевград - http://riosvbl.org

Регионална инспекция на околната среда и водите Бургас - http://www.riosvbs.com

Регионална инспекция на околната среда и водите Варна - http://www.riew-varna.org

Регионална инспекция на околната среда и водите Велико Търново - http://www.riosvt.org

Регионална инспекция на околната среда и водите Враца - http://www.vracakarst.com

Регионална инспекция на околната среда и водите Монтана - http://www.riosv-montana.com/

Регионална инспекция на околната среда и водите Пазарджик - www.riewpz.org

Регионална инспекция на околната среда и водите Плевен - http://www.riew-pleven.org/

Регионална инспекция на околната среда и водите Пловдив - http://plovdiv.riosv.com/

Регионална инспекция на околната среда и водите Русе - http://www.riosv-ruse.org/

Регионална инспекция по околната среда и водите Смолян - http://smolyan.riosv.com/

Регионална инспекция на околната среда и водите Стара Загора - http://www.stz.riew.e-gov.bg

Регионална инспекция по околната среда и водите София - http://www.riew-sofia.org

Регионална инспекция на околната среда и водите Хасково - http://haskovo.riosv.com/

Регионална инспекция на околната среда и водите Шумен - http://www.riosv-shumen.eu

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" – Пловдив - http://www.earbd.org/

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" – Благоевград - http://www.wabd.bg

Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен - http://www.bd-dunav.org/

Басейнова дирекция "Черноморски район" – Варна - http://www.bsbd.org

НП Централен Блакан-http://www.centralbalkan.bg/

НП Рила - http://rilanationalpark.bg

НП Пирин - http://www.pirin.bg/


Български научни и образователни организации

Българска академия на науките - http://www.bas.bg

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) - http://www.iber.bas.bg/

Национален институт по хидрология и метеорология - http://www.meteo.bg

СУ “Св.Климент Охридски” - http://www.uni-sofia.bg

Лесотехнически университет - http://www.ltu.bg

ЮЗУ “Неофит Рилски” - http://www.swu.bg

АУБ - http://www.aubg.bg


Неправителствени организации (НПО)

Блулинк - http://www.bluelink.net

ВВФ - Световен фонд за дивата природа, България - https://www.wwf.bg/

Асоциация на парковете в България - https://parks.bg/

Българско дружество за защита на птиците - http://www.bspb.org

Зелени Балкани - https://greenbalkans.org/


Линкове към сайтове на ЕС, съдържащи информация и материали за околната среда

Европейска агенция по околна среда https://www.eea.europa.eu/bg

Книжарница на ЕС http://bookshop.europa.eu

Страница на ЕК - Европейски зелен пакт  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg

Информация за пресата http://europa.eu/press_room/press_packs/climate/index_en.htm

Страница на ЕК - действия за климата https://europa.eu/climate-pact/index_en