Съдържание

Посетители

В момента има 498  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 82/ 2009 г.

„ДЪ РИЧ ЛАЙТ” ООД, ГР. ДУПНИЦА 2600, ул. „Бачо Киро”, документация за инвестиционно предложение: «Разширение и изменение на МВЕЦ „Филипово” на р. Осеновска, ляв приток на река Места, в землище на с. Филипово”, Община Банско, Област Благоевград

Съобщение № 81/ 2009 г.

Д-Р ЧАВДАР АНДОНОВ – УПРАВИТЕЛ НА „ПЪРВА ЧАСТНА МЕДИКО – ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ВИЗИЯ” ЕООД, документация за инвестиционно предложение: «Промяна на предназначението на част от сутерена на сграда с идентификатор 04279.603.223.1, УПИ ІV, кв. 35 по плана на 4-ти микрорайон, гр. Благоевград, Община Благоевград в лаборатории по клинична патология, промяна предназначението на лекарски кабинети, разположени на втори етаж /кота +3.45/ в кардиологично отделение и сектор за инванзивна кардиология и промяна на предназначението на клинична лаборатория и лекарски кабинети, разположени на трети етаж /кота +6.90/ в хирургична клиника»

Съобщение № 80/ 2009 г.

Г-Н ВЛАДИМИР МОСКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, документация за инвестиционно предложение: «Залесяване на необработваеми земеделски земи, имот №064231 с площ 27.209 дка, местност «Синища4, землище на с. Брезница, Община Гоце Делчев и имот №057308 с площ 105.015 дка, местност «Струг», землище на с. Брезница, Община Гоце Делчев»

Съобщение № 79/ 2009 г.

ЮЗУ„НЕОФИТ РИЛСКИ”, ГР. БЛАГОЕВГРАД 2700, ул. „Иван Михайлов” № 66, документация за инвестиционно предложение: «Промяна предназначението на имот №000043 от Висша Партийна Школа в Университетски център на Югозападен университет (ЮЗУ) «Неофит Рилски», гр. Благоевград с ПУП и промяна предназначението на част от сутерен на сградата в Спортно възстановителен център на ЮЗУ» в землище на с. Делвино, Община Благоевград, Област Благоевград

Съобщение № 78/ 2009 г.

Г-н Цветомира Станинска управител на "Пирин пауър 2009” ООД със седалище, гр. Благоевград, документация за инвестиционно предложение: Изграждане на два броя МВЕЦ (МВЕЦ 1 и МВЕЦ 2), изравнител и два броя напорни тръбопровода с водохващане при р. Разколска, землище на с. Влахи, Община Кресна


Съобщение № 77/ 2009 г.

Г-н Никола Малчев управител на "Мело - 98” ООД със седалище гр. Сандански, документация за инвестиционно предложение: Преместване на сградата на действащ МВЕЦ на Помпена станция (ПС) “Дамяница” от имот № 000073 с площ 3.366 дка в имот № 000068 с площ 0.695 дка, местност “Лъките”, землище на с. Дамяница, Община Сандански

 

Съобщение № 76/ 2009 г.

Г-Н ХРИСТО НИКОЛОВ ПЛАЧКОВ, УПРАВИТЕЛ НА „НАТУРА”ООД, С. ГАЙТАНИНОВО, ОБЩИНА ХАДЖИДИМВО, документация за инвестиционно предложение: «Изграждане на каптаж, водопровод и резервоар за питейна вода за захранване на ваканционно селище», землище на с. Гайтаниново, с. Нова Ловча и с. Парил, община Хаджидимово, област Благоевград