Съдържание

Посетители

В момента има 459  гости и няма потребители и в сайта

Решения по оценка на съвместимостта

50-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 50 - ОС/09.10.2017 г. по оценка на съвместимост

 

Р Е Ш И Х: Съгласувам „Изграждане на тренировъчни футболни игрища в поземлен имот с идентификатор 61813.512.375 в местността Миленец по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 61813.512.375 в местността Миленец по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград; в защитена зона BG0000626 „Круше“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Възложител: „ЕВИМА ФУТБОЛ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК 107591560

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

43-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 43 - ОС/2016 г. по оценка на съвместимост

 

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на горски автомобилен път „Гарваница - Равнелак” – четвърта степен“.

Местоположение: части от поземлени имоти с номера 010622, 000844, 000980, 010621, 020516, 010620, 000786, 010507, 000785, 000765, 000495, 000637, 000749, 000987, 000758, 000757, 000770, 000775, 010621, 500147, 000773 по картата на възстановената собственост за землището на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград; в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер” за опазване на дивите птици.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

31-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 31 - ОС/2015 г. по оценка на съвместимост

 

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на нов стабилизиран горски път ІІІ та степен „Езерешка вада“

Местоположение: териториален обхват на ЮЗДП ТП ДГС „Кресна“, участък от км 0+000 до км 6+620, имот 54537.0.286, землище на с Ощава, община Кресна, област Благоевград, защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

04-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 04 - ОС/2015 г. по оценка на съвместимост

 

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на нов стабилизиран горски автомобилен път"

Местоположение: териториален обхват на ЮЗДП ТП ДГС „Петрич", отклонение от съществуващ път в отдел 59, местност „Пилявка" до отдел 37, местност „Пражаро" землище на с. Коларово, с. Самуилово, с. Камена, с. Яворница, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0000167 "Беласица".

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

27-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 27-ОС/2012 г. по оценка на съвместимостта

Съгласувам инвестиционно предложение на инвестиционно предложение «Изграждане на МВЕЦ “Цапарево” на река Цапаревска, десен приток на река Струма с водохващане на кота 710 м и сграда на МВЕЦ на кота 587 м“

Местоположение: землище на с. Гореме и с. Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

23-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 23-ОС/2012 г. по оценка на съвместимостта

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Бистрица“ на река Бистрица (ляв приток на река Места)”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000220 „Долна Места“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: област Благоевград, община Хаджидимово, землище на с. Абланица; водовземно съоръжение на кота 575 м на река Бистрица; сграда на МВЕЦ на кота 545 м; защитена зона BG0000220 „Долна Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

 

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

34-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 34 - ОС/2011 г. по оценка на съвместимост

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Канина 1” и МВЕЦ “Канина 2” на река Канина, землище на с. Ковачевица, с. Горно Дряново и с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград.

Местоположение: река Канина, ляв приток на река Места, землище на с. Ковачевица, с. Горно Дряново и с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград, защитени зони BG0001030 “Родопи - Западни” и BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението